Informace

Obchodní podmínky

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem se rozumí

  Mgr. Radim Košař
  Sídlo/bydliště: Kozlovice 808, 73947 Kozlovice
  IČ: 87544989
  Zapsaná: Magistrát města Frýdku-Místku, ŽÚ/436/2011/Pol/4
  Telefon: 604 723 728
  Email: info@detska-lehatka.cz
  Kontaktní adresa: Radim Košař, Kozlovice 808, 73947 Kozlovice (dále jen „provozovatel“)

 2. Objednatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která provede registraci na portálu
 3. a objedná si tak služby poskytované provozovatelem (dále jen „Objednatel“).
 4. Portálem se rozumí internetový server umístěný na adrese www.najdisivcelare.cz., který poskytuje informace o prodejcích medu.
 5. Informacemi o prodejcích medu se rozumí data a texty obsažená na portálu
 6. Registrací objednatele na portálu a jejím potvrzením provozovatelem dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a provozovatelem, přičemž práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto obchodní podmínky.

 

2.REGISTRACE OBJEDNATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednatel je povinen se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na portálu, nebo mailem. Registrace objednatele je návrhem na uzavření smlouvy s provozovatelem.
 2. Objednatel je povinen při registraci vyplnit všechny povinné údaje pravdivě a úplně. Objednatel je povinen oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných údajů. Provozovatel je oprávněn vyzvat objednatele k prokázání správnosti registrovaných údajů výzvou zaslanou na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem při registraci. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené provozovatelem ve výzvě vyhověno, je provozovatel oprávněn uživatelský účet objednatele zablokovat.
 3. Registrace objednatele je pro objednatele závazná. K uzavření smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem dojde potvrzením registrace objednatele ze strany provozovatele (akceptací návrhu smlouvy), které provozovatel oznámí objednateli na adresu elektronické pošty objednatele uvedené objednatelem při registraci. Provozovatel je oprávněn registraci objednatele nepotvrdit, a tedy smlouvu s objednatelem neuzavřít.
 4. Je-li objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), pak bere na vědomí a souhlasí s tím, že s poskytováním služeb může být ze strany provozovatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění ve smyslu ustanovení § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku a spotřebitel tedy nemůže od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku.
 5. Dokladem o uzavření a obsahu smlouvy mezi provozovatelem a objednatelem je objednatelem vyplněný registrační formulář, potvrzení registrace zaslané provozovatelem, tyto obchodní podmínky v aktuálním znění a záznam o objednání služby objednatelem v portálu, který je provozovatel povinen udržovat po dobu nejméně 1 kalendářního roku od objednání služby.

3.SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM A PŘÍSTUP K NIM

 1. Po uzavření smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem a zaplacení ceny služeb objednatelem získá objednatel profil včelaře na http://www.najdisivcelare.cz.

4.CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena služeb je cenou za jeden rok poskytování služeb provozovatelem objednateli. Cena činí 121Kč za jeden rok poskytování služeb.
 2. Cena služeb je splatná předem, tedy před započetím poskytování služeb ze strany provozovatele.
 3. K vyúčtování ceny služeb vystaví provozovatel daňový doklad – fakturu. Faktura je provozovatelem vystavována před započetím poskytování služby. Splatnost faktury bude činit 10 dní ode dne jejího vystavení. Fakturu doručí provozovatel objednateli v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem při registraci, přičemž objednatel s tímto způsobem fakturace výslovně souhlasí.
 4. Objednatel uplatní své námitky proti správnosti faktury - daňového dokladu písemně nejpozději do tří dnů od doručení faktury. Pokud jsou námitky oprávněné, vystaví provozovatel a zašle objednateli dobropis a následně správnou fakturu. Od doručení opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti. K neoprávněným námitkám objednatele se nepřihlíží.
 5. Veškeré platby provozovateli je objednatel povinen hradit na účet objednatele v souladu s údaji uvedenými na faktuře ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.
 6. Cena služeb zaplacená provozovateli je částkou nevratnou a objednatel není oprávněn požadovat její vrácení, resp. vrácení její části zpět.
 7. Objednatel bere na vědomí, že v případě reklamace služby, nemá tato reklamace vliv na jeho povinnost hradit sjednanou cenu služby.

5.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Provozovatel není schopen garantovat nepřetržitou dostupnost, plnou funkčnost portálu ani rychlost připojení k portálu. Provozovatel proto neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s provozem, resp. nefunkčností či nedostupností portálu, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), a to jak na straně objednatele, tak na straně provozovatele a popř. dalších zúčastněných osob.
 2. Provozovatel je oprávněn za účelem údržby portálu provoz portálu po nezbytně nutnou dobu omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost, úplnost, správnost a pravdivost dat a textů zpřístupněných prostřednictvím portálu či jejich soulad s právními předpisy ani za případné zásahy třetích osob do těchto dat a textů. Objednatel bere na vědomí, že data a texty zpřístupněné prostřednictvím portálu nejsou provozovatelem kontrolovány z výše uvedených hledisek, zejména tedy z hlediska jejich správnosti a pravdivosti, úplnosti, aktuálnosti, zákonnosti.
 4. Objednatel není oprávněn použít jakékoli technické či jiné prostředky, které by mohly mít vliv na funkčnost portálu či jeho dostupnost, neoprávněné užití textů a dat přístupných prostřednictvím portálu či nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu portálu. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému portálu. Objednatel není oprávněn používat portál způsobem, kterým by jakkoli obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických komunikací. Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat do uživatelských práv a uživatelského účtu jiného objednatele.
 5. Provozovatel je oprávněn jakkoli zamezit šíření dat, které by objednatel přes upozornění šířil v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem.
 6. Objednatel není oprávněn jakékoliv pohledávky vůči provozovateli postoupit na třetí osobu ani je jednostranně započíst vůči svým pohledávkám za provozovatelem. K zápočtu může dojít pouze na základě dohody smluvních stran.
 7. Portál, jeho struktura, název, grafická podoba, databáze jsou autorskými díly, ke kterým vykonává příslušná majetková práva provozovatel. Jakékoliv užití autorských děl provozovatele, jakož i dalších autorských děl přístupných prostřednictvím portálu a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele. Obsah umístěný na portálu popř. v databázích portálu podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. 
 8. Objednatel je povinen při užívání portálu dodržovat tyto obchodní podmínky a obecně závazné právní předpisy.

6.DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY JEJÍHO UKONČENÍ

 1. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.
 2. Doba trvání smlouvy se před uplynutím sjednané doby trvání automaticky prodlužuje opětovně o dobu jednoho roku, neoznámí-li objednatel provozovateli písemným oznámením zaslaným na sídlo provozovatele nejpozději 45 dnů před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, že o prodloužení smlouvy nemá zájem. K takovémuto prodloužení doby trvání smlouvy může dojít opakovaně.
 3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy pouze v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 4. Provozovatel je oprávněn dle své volby:
 1. odstoupit od smlouvy uzavřené s objednatelem anebo
 2. zablokovat uživatelský účet objednatele anebo
 3. zrušit registraci objednatele,

nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

 1. objednatel podstatným způsobem poruší tyto obchodní podmínky, popř. právní předpisy; za podstatné porušení obchodních podmínek se považuje zejména:
 1. objednatel neuhradí cenu služeb řádně a včas
 2. objednatel umožní přístup k uživatelskému účtu objednatele jiným osobám, než uvedeným při registraci, nebo těm osobám, které tyto v souladu s těmito obchodními podmínkami nahradily
 3. objednatel neodstraní ve lhůtě stanovené provozovatelem porušení obchodních podmínek
 1. objednatel svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu anebo jeho provozovatele
 2. objednatel uvedl při registraci nepravdivé nebo neaktuální údaje, popř. neoznámil změnu těchto údajů nebo neprokázal jejich pravdivosti provozovateli přes jeho výzvu.

O této skutečnosti, tj. odstoupení od smlouvy objednatelem, popř. zablokování uživatelského účtu, popř. zrušení registrace objednatele vyrozumí provozovatel objednatele oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem při registraci.

 1. V případě nepodstatného porušení těchto obchodních podmínek objednatelem je provozovatel oprávněn upozornit objednatele elektronickou cestou na porušení obchodních podmínek a případně (dle povahy porušení) stanovit objednateli i lhůtu k nápravě ne kratší než 3 dny.
 2. Osoba, které byl provozovatelem zablokován účet, zrušena registrace nebo vůči které provozovatel od smlouvy odstoupil, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny služeb, a to ani její části. Tato osoba dále není oprávněna se bez výslovného souhlasu provozovatele opětovně zaregistrovat jako objednatel. Provozovatel je oprávněn takovéto osobě neumožnit registraci na portálu, zrušit registraci na portálu, zablokovat uživatelský účet takovéto osoby anebo odstoupit od smlouvy s takovouto osobou.
 3. Práva objednatele týkající se odstoupení od smlouvy stanoví příslušné právní předpisy.

7.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Objednatel uděluje provozovateli jako zpracovateli osobních údajů souhlas dle zákona
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací na portálu. Souhlas je udělován za účelem správy a provozu portálu, poskytování služeb na portálu, za účelem interního využití provozovatelem, pro marketingové účely včetně šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas je udělován objednatelem na dobu neurčitou. Objednatel má právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým provozovateli a právo na jejich opravu.
 2. Provozovatel je oprávněn používat osobní údaje objednatele pro zasílání e-mailů s reklamním obsahem na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem při registraci.
 3. Zpracováním osobních údajů může provozovatel jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku nebo uzavřené smlouvy.
 2. Zánikem nebo zrušením smlouvy s objednatelem nezanikají souhlasy udělené objednatelem v souvislosti se smlouvou a právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
 3. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a stejně tak i ceník služeb jednostranně měnit za podmínek zde stanovených formou uveřejnění nových obchodních podmínek, popř. ceníku na portálu. Změnu obchodních podmínek, popř. ceníku, provozovatel oznámí objednateli na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem při registraci. Nové znění obchodních podmínek, popř. ceníku, nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu. Objednatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek popř. ceníku každým užitím portálu. Nebude-li objednatel se změnou obchodních podmínek popř. ceníku souhlasit, je povinen toto oznámit provozovateli oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty provozovatele nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla jejich změna oznámena. Smlouva s takovýmto objednatelem pak nadále trvá za nezměněných podmínek a smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem skončí uplynutím sjednané doby trvání, aniž dojde k dalšímu automatickému prodloužení smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami (čl. 6 odst. 2 se tedy neuplatní). Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámení provozovateli nezašle, mají smluvní strany souhlasně za to, že objednatel akceptuje změnu obchodních podmínek popř. ceníku a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových obchodních podmínek popř. ceníku řídí těmito novými obchodními podmínkami popř. ceníkem.
 4. Smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory ze smluvního vztahu vzniklé dohodou. Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud provozovatele.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  1.05.2016.

Provozovatel stránek www.najdisivcelare.cz funguje jako zprostředkovatel (zobrazovatel) informací nabízených tímto serverem, a nenese odpovědnost za poskytnutí včelích produktů nebo jejich kvalitu třetí stranou. Provozovatel není prodejce včelích produktů ostatních včelařů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za informace a kontakty zobrazené na těchto stránkách.